Tổ chức kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực năm 2023 tại Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Thực hiện Kế hoạch số 142 ngày 17/03/2023 của Công an tỉnh Ninh Thuận về việc kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực năm 2023, ngày 05/7/2023, Công an tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực năm 2023 tại Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm với sự tham gia của hơn 100 đồng chí Cảnh sát khu vực đang công tác tại Công an các phường, xã thuộc Công an thành phố.

Thông qua đợt kiểm tra này nhằm đánh giá thực trạng đội ngũ Cảnh sát khu vực, cán bộ thực hiện công tác Cảnh sát khu vực; chất lượng, hiệu quả, thuận lợi, ưu điểm, tồn tại khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác Cảnh sát khu vực. Qua đó, kịp thời đề ra giải pháp để kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp, đào tạo tập huấn bồi dưỡng, hướng dẫn Cảnh sát khu vực nhằm củng cố, nâng cao trình độ nghiệp vụ kiến thức pháp luật, văn hóa, giao tiếp ứng xử, công nghệ thông tin của Cảnh sát khu vực, cán bộ thực hiện công tác Cảnh sát khu vực; xây dựng lực lượng Công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay.

Về nội dung, hình thức kiểm tra, Cảnh sát khu vực, cán bộ thực hiện công tác Cảnh sát khu vực sẽ được kiểm tra nhận thức về pháp luật, nghiệp vụ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát khu vực theo bộ câu hỏi lý thuyết của Ban tổ chức phát hành. Sau đó, từ ngày 10/7/2023 đến ngày 13/7/2023 sẽ tiến hành kiểm tra thực tế kết quả công tác, như kết quả triển khai thực hiện Đề án 06; kỹ năng sử dụng các phần mềm trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết quả thực hiện công tác hồ sơ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo./.

Hoàng Văn Hưng