Bộ thủ tục về giải quyết khiếu nại, tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

Thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, và nhằm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Công an tỉnh Ninh Thuận trân trọng giới thiệu Bộ thủ tục hành chính về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân.
Bộ thủ tục hành chính gồm những thủ tục sau:
Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu;
Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2;
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân.
 

Thanh tra Công an tỉnh