Công an tỉnh mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 04

Sáng ngày 11/01/2022, Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 100 cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 của lực lượng Công an nhân dân, đồng chí Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu khai mạc.

Trong thời gian 04 ngày, các học viên được tiếp thu những chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý Nhà nước về ANTT, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia; chiến lược diễn biến hòa bình; nội dung cơ bản của Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh; âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch… Qua đó giúp cán bộ, Đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bàn thân trong quá trình học tập, rèn luyện, giữ vững lập trường chính trị, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái và âm mưu của các thế lực thù địch, đồng thời phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH tại địa phương.

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên là một chủ trương và yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là đối với công tác giữ gìn ANCT, trật tự ATXH của lực lượng Công an nhân dân đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Đức Minh