Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2021

Ngày 02/11/2021, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2021. Tham dự học tập có 20 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc.

Tại Hội nghị, các cán bộ Đoàn Công an tỉnh đã được nghe đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thông tin, truyền đạt 03 chuyên đề: Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2026; chuyên đề năm 2021 và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Thông qua học tập, nhằm thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đoàn và tuổi trẻ Công an tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Công an thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá; lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh yêu cầu các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên thanh niên Công an tỉnh về nội dung cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa; thời gian hoàn thành trong tháng 11/2021. Hằng năm, tổ chức cho 100% đoàn viên thanh niên học tập các bài học lý luận chính trị, có kiểm tra, đánh giá nhận thức; thường xuyên cập nhật, bổ sung kiến thức mới; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “bệnh” lười học chính trị.
D.H

Admin