Các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý CCCD và CMND thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Công an tỉnh Ninh Thuận thông tin đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh để biết và thực hiện (chi tiết cụ thể xem tại file đính kèm)./.
Công an tỉnh Ninh Thuận

Admin