Thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022

Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2022

Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2022

Admin