Các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 11/01/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an quy định 06 thủ tục hành chính mới ban hành và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ.Công an tỉnh Ninh Thuận thông tin đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh để biết và thực hiện.

Xem đầy đủ Quyết định số 176/QĐ-BCA-C06 ngày 11/01/2021 tại đây./.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Admin