Tiếp tục giảm lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông nhằm hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19

Ngày 24/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Năm 2020, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực, chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát để ban hành 21 thông tư điều chỉnh giảm nhiều khoản phí, lệ phí.

Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 quy định kéo dài thời gian giảm các khoản phí, lệ phí (đã giảm năm 2020 nêu trên) đến hết ngày 30/6/2021.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ của Nhà nước để giúp doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn. Do đó, sau khi xin ý kiến các bộ, ngành, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong đó, Điều 1 Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định:

Từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021, Bộ Tài chính giảm lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. Cụ thể:

- Cấp mới hộ chiếu phổ thông: 160.000 đồng/lần cấp;
- Cấp lại hộ chiếu phổ thông do hư hỏng hoặc mất: 320.000 đồng/lần cấp;

Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi, nếu công dân làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông thì áp dụng mức thu lệ phí quy dịnh tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021./.
Linh Chi

Admin