Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Công an tỉnh Ninh Thuận phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Công an tỉnh Ninh Thuận phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 đối với các lĩnh vực: (1) Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh; (2) Lĩnh vực đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; (3) Lĩnh vực đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; (4) Lĩnh vực đăng ký, quản lý trình con dấu; (5) Lĩnh vực cấp, quản lý chứng minh nhân dân; (6) Lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy; (7) Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


PHỤ LỤC CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-CAT-PV01 ngày 23/02/2021
của Giám đốc Công an tỉnh)

 

STT

Lĩnh vực

Mã hiệu

I

Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

Quy trình Cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu

QT.PA01.01.XNC

Quy trình Cấp hộ chiếu phổ thông từ lần thứ hai

QT.PA01.02.XNC

Quy trình Trình báo mất hộ chiếu phổ thông

QT.PA01.03.XNC

Quy trình Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

QT.PA01.05.XNC

Quy trình Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

QT.PA01.06.XNC

Quy trình Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực

QT.PA01.07.XNC

Quy trình Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

QT.PA01.08.XNC

Quy trình Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

QT.PA01.09.XNC

Quy trình Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

QT.PA01.10.XNC

10.  

Quy trình Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

QT.PA01.11.XNC

11.  

Quy trình Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

QT.PA01.12.XNC

12.  

Quy trình Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

QT.PA01.13.XNC

13.  

Quy trình Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài

QT.PA01.14.XNC

14.  

Quy trình Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

QT.PA01.15.XNC

15.  

Quy trình Khai báo tạm trú cho người nước ngoài cư trú tại tỉnh Ninh Thuận qua Trang thông tin điện tử

QT.PA01.16.XNC

16.  

Quy trình Khai báo tạm trú cho người nước ngoài cư trú tại tỉnh Ninh Thuận bằng Phiếu khai báo tạm trú

QT.PA01.17.XNC

II

Lĩnh vực đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Quy trình Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng

QT.PC06.01.VK

Quy trình Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

QT.PC06.02.VK

Quy trình Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

QT.PC06.03.VK

Quy trình Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

QT.PC06.04.VK

Quy trình Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao

QT.PC06.05.VK

Quy trình Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

QT.PC06.06.VK

Quy trình Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

QT.PC06.07.VK

Quy trình Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

QT.PC06.08.VK

Quy trình Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ

QT.PC06.09.VK

10.  

Quy trình Thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ

QT.PC06.10.VK

11.  

Quy trình Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng

QT.PC06.11.VK

12.  

Quy trình Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí

QT.PC06.12.VK

13.  

Quy trình Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng

QT.PC06.13.VK

14.  

Quy trình Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

QT.PC06.14.VK

15.  

Quy trình Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

QT.PC06.15.VK

16.  

Quy trình Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

QT.PC06.16.VK

17.  

Quy trình Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

QT.PC06.17.VK

18.  

Quy trình Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ

QT.PC06.18.VK

19.  

Quy trình Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

QT.PC06.19.VK

20.  

Quy trình Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

QT.PC06.20.VK

21.  

Quy trình Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

QT.PC06.21.VK

22.  

Quy trình Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

QT.PC06.22.VK

23.  

Quy trình Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

QT.PC06.23.VK

24.  

Quy trình Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ

QT.PC06.24.VK

25.  

Quy trình Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ

QT.PC06.25.VK

26.  

Quy trình Thu hồi VK, VLN QD, CCHT và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ

QT.PC06.26.VK

27.  

Quy trình Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng VK, CCHT để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

QT.PC06.27.VK

28.  

Quy trình Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của VK, CCHT để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

QT.PC06.28.VK

29.  

Quy trình Đề nghị xác nhận tình trạng VK, CCHT đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

QT.PC06.29.VK

30.  

Quy trình Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

QT.PC06.30.VK

31.  

Quy trình Cấp, Cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

QT.PC06.31.VK

32.  

Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

QT.PC06.32.VK

33.  

Quy trình Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

QT.PC06.33.VK

34.  

Quy trình Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

QT.PC06.34.VK

III

Lĩnh vực đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Quy trình Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

QT.PC06.01.ĐD

Quy trình Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

QT.PC06.02.ĐD

Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

QT.PC06.03.ĐD

IV

Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu

Quy trình Đăng ký mẫu con dấu mới

QT.PC06.01.CD

Quy trình Đăng ký lại mẫu con dấu

QT.PC06.02.CD

Quy trình Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

QT.PC06.03.CD

Quy trình Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi

QT.PC06.04.CD

Quy trình Đăng ký thêm con dấu

QT.PC06.05.CD

V

Lĩnh vực cấp, quản lý chứng minh nhân dân

Quy trình Cấp mới chứng minh nhân dân

QT.PC06.01.CM

Quy trình Cấp đổi chứng minh nhân dân

QT.PC06.02.CM

Quy trình Cấp lại chứng minh nhân dân

QT.PC06.03.CM

VI

Lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy

Quy trình Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

QT-PC07-01

Quy trình Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

QT-PC07-02

Quy trình Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

QT-PC07-03

Quy trình Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

QT-PC07-04

Quy trình Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

QT-PC07-05

Quy trình Cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy

QT-PC07-06

Quy trình Nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

QT-PC07-07

Quy trình Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

QT-PC07-08

Quy trình Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

QT-PC07-09

10.  

Quy trình Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

QT-PC07-10

11.  

Quy trình Phê duyệt phương án chữa cháy

QT-PC07-11

12.  

Quy trình Thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy

QT-PC07-12

VII

Lĩnh vực đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ

Quy trình Cấp, đăng ký biển số xe lần đầu

QT.PC08.01.ĐKX

Quy trình Đăng ký, sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

QT.PC08.02.ĐKX

Quy trình Sang tên, di chuyển đi khác tỉnh

QT.PC08.03.ĐKX

Quy trình Đổi lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

QT.PC08.04.ĐKX

Quy trình Cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

QT.PC08.05.ĐKX

Quy trình Đăng ký xe tạm thời

QT.PC08.06.ĐKX

Quy trình Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

QT.PC08.07.ĐKXCông an tỉnh Ninh Thuận

Admin