Giảm 50% mức thu phí, lệ phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, ngày 29/12/2020, Bộ tài Chính ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/06/2021, mức thu phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 5 Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy.

 Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc.

Xem nội dung chi tiết Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2021 của Bộ Tài chính tại đây.
Minh Anh

Admin