Văn bản hợp nhất quyết định ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

Ngày 28/6/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BCA, hợp nhất Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy và Quyết định số 13/2019/QĐ-TTg ngày 27/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg.

Theo đó, thông tin thống kê về phòng, chống ma tuý bao gồm các báo cáo và số liệu thống kê về phòng, chống ma túy.
Thông tin thống kê về phòng, chống ma túy được hình thành từ các nguồn sau:
- Thông tin do Bộ Công an thu thập và tổng hợp thông tin thống kê về phòng, chống ma túy từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện;
- Thông tin do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện;
- Thông qua các hoạt động quản lý khác của Nhà nước.
Xem toàn văn tại đây.
Nguồn: Bộ Công an

Admin