Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác Bảo vệ bí mật nhà nước

Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Dự thảo gồm 04 điều.

Theo đó, Thông tư này quy định về biểu mẫu và việc sử dụng biểu mẫu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
Toàn văn dự thảo Thông tư và các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.
Nguồn: Bộ Công an

Admin