Dự thảo Thông tư quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân

p.Mso, li.Mso, div.Mso .MsoChpDefault @page Section1 div.Section1 Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư gồm 08 chương 50 điều quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân (CAND).

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị Công an; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học sinh, sinh viên các học viện, nhà trường, công nhân CAND (sau đây gọi chung là cán bộ, chiến sĩ CAND).
* Chức trách, nhiệm vụ của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp được quy định tại Điều 3 với những nội dung đáng chú ý sau:
- Lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình mọi mặt của đơn vị, địa phương do mình phụ trách; chủ động làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an để đề ra chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác, chiến đấu phù hợp; tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và động viên cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền thực hiện.
- Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy; quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý cán bộ; chăm lo xây dựng, củng cố và tăng cường đoàn kết nội bộ; động viên, khen thưởng kịp thời và xử lý kỷ luật nghiêm theo đúng quy định của Nhà nước và của Bộ Công an nhằm xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị…
* Điều 4 quy định về chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ CAND, theo đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần thực hiện những quy định sau:
- Thực hiện nghiêm túc 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật CAND Việt Nam; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của lực lượng CAND và của địa phương nơi cư trú.
- Chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo, chỉ đạo, chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện đúng quy chế làm việc, quy trình công tác, Điều lệnh CAND, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tin học; rèn luyện thể lực, tác phong công tác, kỹ năng sử dụng các loại phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ và kỹ thuật, chiến thuật quân sự, võ thuật.
- Giữ gìn đoàn kết, thực hiện tự phê bình và phê bình, trung thực, thẳng thắn, thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ.
- Đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động diễn biến hoà bình, chống phá của các thế lực thù địch, phản động và bọn tội phạm; bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND.
- Nêu cao ý thức trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, kính trọng, lễ phép với nhân dân, bảo vệ, giúp đỡ và lắng nghe ý kiến của nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cục tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Nêu cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị trong quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
* Chế độ làm việc, công tác, chiến đấu, hội họp, huấn luyện, học tập, bảo mật, nghỉ ngơi; Quản lý tài liệu, vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật chứng, phương tiện nghiệp vụ, tài chính, tài sản được quy định tại Chương III và Chương IV của Dự thảo. Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.
Tải về dự thảo Thông tư quy đinh về Điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân tại đây
Nguồn: Bộ Công an

Admin