Dự thảo Thông tư quy định về Điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân

Theo đó, Thông tư này quy định Điều lệnh đội ngũ CAND, bao gồm: Tổ chức đội ngũ, chỉ huy đội ngũ; động tác đội ngũ từng người; đội ngũ đơn vị; duyệt đội ngũ, diễu binh và Tổ Công an kỳ.


Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị công an; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên các học viện, trườngCAND và Công an xã, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ, chiến sĩ CAND).
* Chương II quy định về tổ chức đội ngũ, chỉ huy đội ngũ, trách nhiệm của chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong hàng ngũ, gồm 03 mục:
- Mục 1: Tổ chức đội ngũ.
- Mục 2: Chỉ huy đội ngũ.
- Mục 3: Trách nhiệm của chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong hàng ngũ.
* Chương III quy định về động tác đội ngũ từng người, gồm 03 mục:
- Mục 1: Động tác đội ngũ từng người tay không.
- Mục 2: Đội ngũ từng người có súng.
- Mục 3: Đội ngũ từng người mang công cụ hỗ trợ.
* Chương IV quy định về đội ngũ đơn vị với 06 mục:
- Mục 1: Đội ngũ tiểu đội.
- Mục 2: Đội ngũ trung đội.
- Mục 3: Đội ngũ đại đội.
- Mục 4: Đội ngũ tiểu đoàn.
- Mục 5: Đội ngũ trung đoàn.
- Mục 6: Đội hình lên, xuống xe ô tô chở quân.
* Duyệt đội ngũ, diễu binh và Đội ngũ tổ Công an kỳ được quy định tại Chương V và Chương VI của Dự thảo.
Tải về dự thảo Thông tư quy đinh về Điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân tại đây.
Nguồn: Bộ Công an

Admin